Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie a bezpečnosť vašich údajov sú pre nás prvoradé.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie a bezpečnosť vašich údajov sú pre nás prvoradé.

Zásady ochrany osobných údajov Magnifica Clinic s.r.o.

Vážený návštevník web stránky www.magnificaclinic.sk,
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť MAGNIFICA CLINIC, s.r.o., so sídlom Komonicová 3657/3 841 05 Bratislava, IČO: 52898351, email: info@magnificaclinic.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?
Uchádzači o zamestnanie

Pokiaľ sa uchádzate o prácu v našej spoločnosti, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli. Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len za tým účelom, aby ste sa mohli uchádzať o konkrétne pracovné miesto na základe výberového konania. S vašim súhlasom si vaše osobné údaje uchováme aj do budúcna, ak by sa uvoľnilo iné pracovné miesto. Súhlas na spracúvanie osobných údajov si stiahnite, vyplňte a podpísaný pošlite spolu s ostatnými dokladmi. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, obvykle 5 rokov. Po jeho zániku uchovávame samotný súhlas ešte 1 rok, aby sme vedeli preukázať, že osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR.

Dodávatelia

Pokiaľ ste našim dodávateľom alebo kontaktnou osobou dodávateľa, spracúvame vaše osobné údaje za účelom uskutočnenia objednávky, plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností s tým súvisiacich. Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností.

Cookies

S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.

Čo je „cookie“ / sú súbory “cookie” ?

Ide o pomerne malý rozsah údajov, ktoré odošle navštívená webová stránka do Vášho zariadenia (počítač, tablet, smartfón) vo forme súboru. Vo Vašom zariadení sa tento súbor údajov uloží a pri každom ďalšom zobrazení webovej stránky odošle Vaše zariadenie informáciu nášmu serveru. Vďaka súboru cookie dokáže webová stránka zistiť, či ste ju už navštívili a o ktoré informácie ste mali záujem. Účelom cookies je zjednodušiť a spríjemniť Vám používanie našich webových stránok. Poskytnutím súhlasu tak vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie.
Súbory cookies môžete slobodne kedykoľvek vymazať, alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie.

  • Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu.
  • Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok. Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu.
  • Meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.
  • Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Ak ste napríklad minule hľadali výhodné mobilné volania, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie práve túto službu.
 

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: – prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, – remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov), – rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Newsletter

Prihlásením sa na newsletter nám poskytujete súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Tieto budeme používať len k tomu, aby sme vás prostredníctvom pravidelných emailov približne raz za mesiac informovali o našej činnosti a pripravovaných kurzoch. Pokiaľ nechcete viac dostávať emaily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu alebo inému oprávnenému subjektu v prípade kontroly. 

Vaše osobné údaje môžu spracúvať tiež sprostredkovatelia, t.j. firmy, ktorých sme poverili na spracúvanie vašich osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GPDR.

Týmito sprostredkovateľmi sú:

·           Účtovnícka firma

·           Správca webstránky

·           Poskytovateľ webhostingu

·           Mailchimp – nástroj na hromadné rozosielanie mailov

·           Google Docs – nástroj na vytváranie registračných formulárov a dotazníkov

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú stanoveného účelu
spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania
služieb uchovávame maximálne po dobu 5 rokov. Účtovné doklady uchovávame podľa
zákona po dobu 10 rokov.

Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, t.j. 5 rokov, príp. po kratšiu dobu, ak súhlas odvoláte. Samotný súhlas následne uchovávame ešte jeden rok na preukázanie spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Osobné údaje sú podľa potreby šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

 

Ako môžete súhlas odvolať?

Pokiaľ spracúvame osobné údaje s vašim súhlasom, tento môžete kedykoľvek odvolať, a to

·       kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu, pokiaľ sa súhlas týka newslettera,

·       zaslaním oznámenia na email info@magnificaclinic.sk.

·        zaslaním oznámenia poštou na adresu MAGNIFICA CLINIC, s.r.o., Komonicová 3657/3 841 05 Bratislava

 

Aké máte práva?

·       Právo na prístup k údajom

·       Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

 
Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

·       už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

·       odvoláte svoj súhlas;

·       namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

·       spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

·       osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

·       ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 
Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

·       nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

·       spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

·       vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

·       namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 
Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje v potrebnej forme, máte právo žiadať, aby sme vám ich poskytli v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 
Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

·           na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

·           z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

·           vytvárania profilu záujemcu,

·           môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

 


Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

·       zaslaním oznámenia na email info@magnificaclinic.sk.

·       zaslaním oznámenia poštou na adresu International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, Bratislava

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 8.10.2020
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.